Všeobecná ambulancia detského a dorastového lekára, MUDr. Alexandra Drgoňová

DÔLEŽITÝ OZNAM - sem kliknúť

Očkovací kalendár

Očkovací kalendár na rok 2019 pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých (platnosť od 1. 1. 2019)

Očkovací kalendár bol vypracovaný v súlade s § 5 zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení vyhlášky MZ SR č. 273/2010 Z. z.

Stiahnuť očkovací kalendár na rok 2019 vo formáte PDF.

Praktická príručka pre rodičov o prevencii infekčných chorôb

Povinné a dobrovoľné očkovanie

Fotogaléria

Kozia 12
Bratislava 811 03

Tel.: 02/5441 5909

E-mail: detiadorast@gmail.com